ทำอย่างไร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจึงจะยั่งยืน


ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาที่ประกอบวิชาชีพออกแบบและเป็นปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า มักจะคิดอยู่เสมอว่าบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจทางด้านนี้จะยั่งยืนหรือไม่และจะยั่งยืนได้อย่างไร เนื่องจากได้เห็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทยจำนวนมากที่ขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วก็ถดถอยลงตามกาลเวลา ตามอายุขัยของผู้ก่อตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศที่มีอายุนับ 100 ปี และยังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เขาทำอย่างไร

การให้บริการวิศวกรที่ปรึกษาแตกต่างจากการประกอบธุรกิจทั่วไป เพราะเป็นการให้บริการที่เป็น "Know-How" ซึ่งต้อง อาศัยการ"สะสม"ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ต้องใช้เวลายาวนาน

ดังนั้น หากไม่สามารถสืบทอดและพัฒนา Know-How อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถบรรลุความมีคุณค่าของวิชาชีพนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาชีพนี้เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

การที่ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น ยุโรปหรืออเมริกัน เป็นที่ยอมรับในงานวิศวกรรมเพราะเขาสร้างสม "Engineering Know-How" มาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการทางด้านงานวิศวกรรมและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม

ถ้าถามว่าวิศวกรไทยเก่งไหม ก็คงจะตอบได้ว่าที่ผ่านมามีวิศวกรไทยที่เก่งในระดับโลกหลายท่าน วิศวกรไทยที่ทำงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าไทยหลายคนได้เปรียบวิศวกรอเมริกันที่มีความรู้จำกัดเฉพาะเรื่อง ดังนั้น เมื่อต้องทำงานเชิงบูรณาการจึงมักรังสรรค์งานนวัตกรรมได้ดี

ทำอย่างไร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจึงจะยั่งยืน

เขียนโดย : เกชา ธีระโกเมน | 17 กันยายน 2549
Share