3.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART City Development)

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

3.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART City Development)

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์เกชา ธีระโกเมน ( Chairman / MD , EEC Engineering Network )

อาจารย์กมล ตันพิพัฒน์ ( Assistant Managing Director, Green Companion)

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART City Development)

    ปัจจุบันจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ มีการขยายตัว และต้องการความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้เมืองมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรต่าง ๆ มีจำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย รองรับสังคมที่จะมีความซับซ้อนมายิ่งขึ้นในอนาคต

    การพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” จะมีนัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการลดความต้องการพลังงาน (Demand) และการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) เนื่องจากการประหยัดพลังงานจากการออกแบบพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามารถลดความต้องการพลังงาน (Demand) และลดการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ได้เป็นอย่างมาก

    การส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” สอดคล้องกับแนวทางของอาคารเขียว การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) และเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) หรือเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Neutral Carbon City) และช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์เกชา ธีระโกเมน

  • แนวคิดและหลักการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์เกชา ธีระโกเมน

  • แนวคิดและหลักการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (ต่อ...)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์กมล ตันพิพัฒน์

  • หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์กมล ตันพิพัฒน์ 

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเมืองอัจฉริยะ และ ตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share