Tier Application & Data Center

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Tier Application & Data Center

วันพุธ ที่ 25 เมษยน 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์  (, EEC Engineering Network)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์ ( Assistant Executive Committee / Chief Of Engineering Department EEC Engineering Network )

อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์ (, EEC Engineering Network)

Tier Application & Data Center

ปัจจุบันนี้ Information Technology (IT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ

ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้น และขนาดที่เล็กลง แต่การใช้พลังงานกลับไม่ได้ลดลงในอัตราเดียวกัน ส่งผลให้ Heat Density per floor area เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ การเพิ่มขึ้นนี้มีอัตราเร่งที่สูงกว่าการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ

ปัญหาในเรื่อง การขัดข้องของระบบจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันยอมรับไม่ได้ ความมั่นคงของระบบ IT Support จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับระบบ IT

ความสำคัญต่อระบบ IT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  • Tier Classification
  • HVAC System for Data Center
  • Electrical System for Data Center
  • Fire Safety for Data Center

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

  • Tier Classification Definitions
  • Tier Standard :Topology

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

  • การออกแบบระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของ Tier และการนำไปใช้

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • HVAC system for Data Center

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์

  • FP system for Data Center

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share