Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่4

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 4

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ ( Environmental EngineerEEC Engineering Network )

Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 4

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการ

 • ออกแบบท่อน้ำสปริงเกอร์ให้เข้าใจถึงการออกแบบ
 • การติดตั้งตามหลักการ NFPA และสามารถนำไปใช้ประยุกต์หรือนำไปแก้ไขปัญหาหน้างานที่พบเจอได้

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในการออกแบบการคำนวณ สำหรับโครงการจริงที่เรานำมาเป็นตัวอย่าง

วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 • การจัดหัวสปริงเกอร์จะเริ่มต้นอย่างไร?
 • การวางแนวท่อ ควรวางอย่างไร?
 • สามารถปรับเปลี่ยนแนวท่อได้ขนาดไหน จึงไม่กระทบกับเครื่องสูบน้ำ?
 • การกำหนดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การกำหนดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ที่ถูกต้อง
 • การกำหนดแนวเดินท่อน้ำและขนาดท่อน้ำในระบบ หัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • การจัดวางห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เราจะถ่ายทอดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้  โดยผ่านการทำ workshop จากโครงการจริง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

 • กฎหมายและมาตรฐานน่ารู้
 • บรรยายทฤษฎีและหลักการระบบดับเพลิง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 

 •  สอนวิธีการออกแบบ การใช้ตารางและสูตรการคำนวณ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

 • กำหนดตำแหน่งการวัดหัวจ่ายได้อย่างแม่นยำ พร้อมเทคนิคพิเศษน่ารู้ต่างๆ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00

 • การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share