ปรากฎการณ์โดมความร้อน หรือ เกาะความร้อน ผลกระทบเมืองใหญ่


‘เกาะร้อน’ ผลกระทบเมืองใหญ่

ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานในตัวเมืองก็มักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง ขับรถ หรือกระทั่งใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไป ต่างก็เป็นการเผาผลาญพลังงาน
การใช้พลังงานเหล่านี้ก่อให้เกิดความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat) ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่ออากาศร้อนมาก ๆ ผู้คนก็วิ่งเข้าหาพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะกับประชากรในเมืองที่เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน

 

กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าว

ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มีช่วงเวลาที่อากาศร้อนยาวนานมากขึ้น ฤดูหนาวจะหนาวน้อยลง หรือไม่หนาวเลยในบางพื้นที่ ฤดูร้อนจะร้อนจัดและยาวนาน "กรุงเทพฯ ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อย่างนี้ต่อไป และมีการขยายตัวเมืองออกไปในพื้นที่ชานเมืองซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีเขียวล้อมรอบ โดยไม่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง อาจทำให้กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ" คุณศุภกร ชินวรรโณ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START) กล่าว

                                       

ผลกระทบจากปรากฎการณ์โดมความร้อน

  1.  ส่งอิทธิพลต่อสุขภาพและความผาสุกของประชากรในเมือง
    ในสหรัฐฯ ประเทศเดียว โดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง 1,000 คนจากความร้อนจัด (Changnon et al., 1996),
  2. เพิ่มอุณหภูมิและเพิ่มขนาดความเนิ่นนานของคลื่นความร้อน ( heat wave) ที่เกิดในเมือง
    ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในช่วงการเกิดคลื่นความร้อนจะเป็นสัดส่วนรับกันกับช่วงที่มีอุณหภูมิสูงสุด (Buechley et al., 1972)

งานวิจัยในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่สุดโต่งและการตายในสหรัฐฯ ในรายงานชื่อ “โครงการว่าด้วยสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลก” ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (JHU) พบว่า ความร้อนมักเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากในเมืองที่อยู่ในเส้นละติจูดปานกลางและละติจูดสูงที่มีความผันผวนของอุณหภูมิมาก

Share