1.What is Smart City Development

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

What is Smart City Development?

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน  ( กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี่, EEC Engineering Network )

อาจารย์กมล  ตันพิพัฒน์  (ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว, Bright Management Consulting )

 

การออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืน ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

และลดปรากฎการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect ) ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน

  •  How to become a Smart City
  • What is Smart City
  • How to become a Smart City

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน

  • Engineering Smart City
  • Urbanization Intelligent
  • Smart Engineering

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์กมล  ตันพิพัฒน์

  • หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์กมล  ตันพิพัฒน์

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเมืองอัจฉริยะ และ ตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

1,360 total views, 6 views today

Share