10.Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ ( หัวหน้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , EEC Engineering Network )

 

 

การวางพื้นฐานในการศึกษา มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 

หลักการ NFPA การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ ประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง!!!

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

  • กฎหมายและมาตรฐานน่ารู้
  • บรรยายทฤษฎีและหลักการระบบดับเพลิง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

  •  สอนวิธีการออกแบบ การใช้ตารางและสูตรการคำนวณ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดยอาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

  • กำหนดตำแหน่งการวัดหัวจ่ายได้อย่างแม่นยำ พร้อมเทคนิคพิเศษน่ารู้ต่างๆ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

  • การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share