11.HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล ( กรรมการปฏิบัติการ , EEC Engineering Network )

หลากหลายข้อสงสัย และความเข้าใจแบบผิดๆ หากท่านมีปัญหาดังนี้

 • วิธีการออกแบบท่อลมประเภทต่างๆ
 • เข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของความดันท่อลม
 • คำนวณความดันในท่อลม
 • การเลือกใช้พัดลมแต่ละประเภท
 • การปรับเปลี่ยนขนาดห้องหรือประเภทการใช้งาน
 • จะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลมอย่างไรบ้าง

มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ !!!

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 • ท่อลมและอุปกรณ์ประกอบในระบบท่อลม
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 •  ความดันในระบบท่อลม
 • วิธีการออกแบบการใช้ตาราง สูตร และสมการ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดยอาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 • ออกแบบและตัวอย่างโครงการ  
 • Workshop

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 •  การเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ
 •  การกำหนดขนาดพัดลม

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share