2.How to Smart District Cooling and Heating System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

How to Smart District Cooling and Heating System?

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม  2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน  ( กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี่, EEC Engineering Network )

อาจารย์สมจินต์  ดิสวัสดิ์ (หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล, EEC Engineering Network )

 

การนำเสนอแนวคิดหลัก 7 ประการ (5W2H)

ของระบบ District Cooling and Heating System( DCS + DHS = DCH)

ในการที่จะทำให้โครงการ Smart ระบบ DCH มีค่าลงทุนเท่าไหร่ ทำอย่างไรถึงจะคุ้มค่า?
เพิ่มเติมด้วยการยกตัวอย่างโครงการจริง เพื่อทำให้ได้ภาพของ Smart DCH ที่จัดเจน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน

  • What is DCH  ?
  • The benefits of Central Utility Plant

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สมจินต์  ดิสวัสดิ์

  • What – DCH คืออะไร
  • Why – ทำไมต้องเป็นระบบ DCH
  • When – เมื่อไหร่จึงจะพิจารณาใช้ระบบ DCH

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สมจินต์  ดิสวัสดิ์

  • Where – ที่ไหนบ้างที่ทำระบบ DCH ได้
  • Who – ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบ DCH

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สมจินต์  ดิสวัสดิ์

  •  How – จะออกแบบระบบ DCH อย่างไร
  •  How much – ระบบ DCH มีค่าลงทุนเท่าไหร่ ทำอย่างไรถึงจะคุ้มค่า

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

1,248 total views, 1 views today

Share