5.Healthcare Facility Management

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility Management

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน  2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์นายแพทย์สมพร  คำผง  ( ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, Healthcare Expert Group Thailand )

อาจารย์นิรชิต เรืองแสงวัฒนา ( ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสถานที่และความปลอดภัย, Healthcare Expert Group Thailand )

อาจารย์ ชูเกียรติ แซ่ตั้ง ( ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรมทางการแพทยน์และอาคารสาธารณะ, Healthcare Expert Group Thailand )

 

 

JCI หรือ Joint Commission International

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำหน้าที่รับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี (คล้ายๆ กับมาตรฐาน ISO ตามโรงงาน, บริษัทต่างๆ ทำนองนี้)

ทำไมโรงพยาบาลถึงอยากมี JCI ? (โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)

เพราะว่ามาตรฐาน JCI เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริกา หากโรงพยาบาลไหนผ่านมาตรฐาน JCI ได้ จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงผู้ป่วยต่างชาติให้เข้ารับการรักษาในโรงบาลที่มี JCI มากกว่าโรงพยาบาลที่ไม่มี อันนี้ยังไม่นับการช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนเวลาออกไปโรดโชว์โรงพยาบาลตัวเองตามต่างประเทศ

#ทำอย่างไร? #จึงจะผ่านมาตรฐาน JCI ?

หัวข้อการสัมมนา

8:00 – 9:00 ลงทะเบียน
9:00 – 10:30 โดย  อาจารย์นายแพทย์สมพร คำผง
• เกี่ยวกับมาตรฐาน JCI FMS Standards update 6th & Trend of 7th Editions
• มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากอเมริกา (NFPA) ทั้งในส่วนการปฏิบัติตาม
• ข้อกำหนด กฎหมายของประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดตามแนวทางของมาตรฐานสากล
• แลกเปลี่ยนและทบทวนในประเด็นมาตรฐานที่สำคัญ ข้อเสนอแนะ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ใน
• รายละเอียดมาตรฐานแต่ละด้าน ได้แก่การนำและการวางแผน ด้านโครงสร้างและการจัดการสถานที่ Leadership & Planning (FMS.1-3)

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์นายแพทย์สมพร คำผง
• ด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ Safety & Security (FMS.4
• วัตถุอันตราย Hazardous Materials (FMS.5)
• การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ Disaster Preparedness (FMS.6)
• ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย Fire Safety (FMS.7)
• เทคโนโลยีทางการแพทย์ Medical Equipment (FMS.8)
• ระบบสาธารณูปโภค Utility System (FMS.9)
• Facility Management and Safety Program Monitoring (FMS.10)
• การให้ความรู้แก่บุคลากรStaff Education (FMS.11)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์นิรชิต เรืองแสงวัฒนา
• การนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การปฏิบัติ
• How to implement and integrate JCI FMS Standards into really practice

14:30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16:00 โดย อาจารย์ ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
• การนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมในเชิง รุกตั้งแต่แรก
• How to integrate JCI FMS Standards into Proactive Healthcare Architecture Safe and Human Centered Design

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

831 total views, 2 views today

Share