7.Hospital Fire and Life Safety

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Hospital Fire and Life Safety

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม  2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์อรรณพ  กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, EEC Engineering Network )

อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์  (หัวหน้าวิศวกรรมป้องกันอคคีภัย, EEC Engineering Network )

อาจารย์เจริญชัย เลิศมหกิจ  (กรรมการบริหาร, EEC Engineering Network )

มาตรฐานใหม่ของการป้องกันเหตุเพลิงใหม้และการอพยพหนีไฟของ "อาคารโรงพยาบาล"

ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป เป็นมาตรฐานความปลอดภัยใหม่

สำหรับผู้ป่วยและญาติที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางภายในโรงพยาบาล หรือเคลื่อนไหวกายไม่สะดวก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี

 • ความสำคัญของ Life Safety กับงานโรงพยาบาลและการขอ JCI
 • อาคารโรงพยาบาลที่เราอยู่มีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร
 • ตัวอย่างงานอาคารที่ไม่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อ Life Safety อาคารโรงพยาบาล

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี

 • แนวความคิดผสมผสาน ระบบ Passive & Active สำหรับอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูง
 • ความสัมพันธ์องศ์รวมของระบบ HVAC – Fire Alarm – Fire Protection – Fire Compartment
 • ผู้ป่วยสามารถอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม้ได้หรือไม่

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์

 • Mean of egress and exit
 • Building separation and exposure separation
 • Fire compartment and horizontal exit
 • Fire detection system

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์เจริญชัย เลิศมหกิจ

 • ระบบไฟฟ้า & ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐานสากล
 • ระบบไฟฟ้ากับความปลอดภัยของอาคาร
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตคน
 • การแจ้งการอพยพอย่างไร เพื่อให้การอพยพมีประสิทธิภาพ
 • ระบบไฟฟ้าที่สร้างความมั่นคงสำหรับการจัดระบบ Life Safety

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share