9.Troubleshooting of Electrical Design 2019

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Troubleshooting of Electrical Design 2019

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล ( กรรมการบริหาร , EEC Engineering Network )

อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์  (หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า,EEC Engineering Network )

เคล็ดลับ และกลเม็ด  ที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง และสื่อสาร รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้างานจากการออกแบบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

ถ่ายถอดโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์การออกแบบงานระบบงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมน

  • Tips & Tricks ในการกำหนดขนาดแบละจัดวางห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก
  • Tips & Tricks ในการเลือกใช้อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากำลัง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมน

  •  Tips & Tricks ในการออกแบบไฟฟ้ากำลัง

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

  • Tips & Tricks ในการออกแบบไฟฟ้ากำลัง
  • Tips & Tricks ในการออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

  •  Fault & Fix ผิดแล้วแก้
  • สารพันปัญหาหน้างาน  

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share