10.Applied Psychrometric Chart 2019

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Applied Psychrometric Chart 2019

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์ ( หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล , EEC Engineering Network )

 

 

ภาพรวม “ระบบปรับอากาศ” ระบายอากาศและความสัมพันธ์ของระบบปรับอากาศทั้งระบบ (อากาศ/สารทำความเย็น/น้ำ)
คุณสมบัติของอากาศและพื้นฐานของ PSYCHROMETRIC CHART
กระบวนการต่างๆ 8 ทิศ บน PSYCHROMETRIC CHART และอุปกรณ์ที่ใช้

หลากหลายข้อสงสัย และปัญหาหาคำตอบได้พร้อมกันที่หลักสูตรนี้

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • Overview of HVAC and Fundamental of Psychrometric Chart
  • HVAC process and equipment

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • Outdoor design condition  
  • Indoor design condition  

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • Relationship of HVAC Components
  • Case study

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  •  Design Consideration and Analysis
  • Case study

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

1,087 total views, 1 views today

Share