8. Healthy Air-conditioning System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthy Air-conditioning System

อังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี  ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , EEC Engineering Network )
อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์  ( หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล , EEC Engineering Network )
อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

อากาศที่ผู้ใช้อาคารหายใจเข้าไปอยู่อย่างน้อยวันละ 8 - 9 ชั่วโมงนั้น ล้วนแล้วแต่ผ่านระบบปรับอากาศทั้งสิ้น ระบบปรับอากาศที่ได้รับการออกแบบไว้หรือดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสมนั้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายทั้งการอยู่ไม่สบายตลอดถึง อันตรายต่อสุขภาพ และเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจุบันเชื้อโรคและโรคระบาดต่างๆ ทวีความรุนแรงเกินคาดเดา และระบบปรับอากาศ ของอาคารนี่แหละที่สามารถช่วยให้เชื้อโรคเหล่านี้ไปถึงกันได้ทุกพื้นที่

 

อาคารป่วยหรือ Sick Building Syndrome ที่เกิดจากระบบปรับอากาศนั้นมีวิธีที่สังเกตุได้ง่ายๆ เช่น คราบดำที่เกาะตามหัวจ่ายแอร์ รอยดวงของเชื้อราที่เกิดตามผิวฝ้า ความเย็นที่ไม่สมํ่าเสมอภายในพื้นที่ การไม่มีนํ้าคอนเด้นซ์ในถาดนํ้า เครื่องแอร์ หรือแม้กระทั่งการมีน้ำเสมอในถาดน้ำเครื่องแอร์ รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปถึงวิธีดูแล ป้องกัน และแก้ไข

 

ระบบปรับอากาศยังเป็นระบบประกอบอาคารที่กินพลังงานมากถึง 70% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร ดังนั้น หากพิจารณาเรื่องการประหยัดพลังงาน จุดที่น่าจะพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือระบบปรับอากาศ วิธีการบริหารจัดการพลังงาน ทำได้หลายวิธีดังจะได้กล่าวต่อไปในหลักสูตรนี้ทั้งนี้สิ่งที่ควรพึงระวังอย่างยิ่งคือการพยายามประหยัดไม่ถูกวิธีแล้วไป ก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา

 

" ถ้าเรารู้ต้นตอของปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที "

 

• ปัญหา Sick Building Syndrome หรือ อาคารที่ทำให้คนป่วย เกิดขึ้นได้อย่างไร ???

• วิธีสังเกตุง่ายๆ ว่าเกิด "สภาวะอาคารป่วย"รวมถึงการดูแล ป้องกัน และรักษา

• "ระบบปรับอากาศเพื่อสุขภาพ" ทำได้จริงหรือไม่ ???

• การประหยัดพลังงานผิดวิธี ทำให้ "อาคารป่วยได้อย่างไร" ???

• แนวทางการประหยัดพลังงาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ถูกวิธี

กำหนดการสัมมนา

DAY 1 : แนวความคิดเพื่ออาคารสุขภาพดี

ช่วงที่ 1 : 09:00-12:00 น.
การจัดการปัญหา"Sick Building” หรืออาคารที่ทำให้คนป่วย โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล Assistant Project Team Leader , EEC

• ปัญหาระบบปรับอากาศสำหรับประเทศไทย

• การสังเกตุจับอาการ "อาคารป่วย"

• การเติบโตของเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ

• การแพร่เชื้อของระบบปรับอากาศ

• ปัญหา Sick Building Syndrome

• ปัญหาการออกแบบ ที่ทำให้ "อาคารป่วย"

ช่วงที่ 2 : 13:00-16:00 น.
การวางระบบ "แนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ" โดย อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี Asst. Managing Director , EEC

• สำหรับงานอาคารสำนักงาน

• สำหรับงานอาคารห้างสรรพสินค้า

• สำหรับงานโรงพยาบาล

• สำหรับงานโรงแรม

• สำหรับงานคอนโดมิเนียม และที่พักอาศัย

• ปัญหาการออกแบบ ที่ทำให้ "อาคารป่วย"

 

DAY 2 : การดูแลรักษาอาคารสุขภาพดี

ช่วงที่ 1: 09:00-12:00 น.
แนวทางการดูแลระบบปรับอากาศให้สุขภาพดี โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์ Chief Mechanical Engineer , EEC

• เข้าใจอุปกรณ์ เพื่อเข้าใจระบบ สู่การวางแผนการจัดการระบบ

• การ Operated และประหยัดพลังงานผิดวิธี ที่สร้างปัญหา "อาคารป่วย"

ช่วงที่ 2: 13:00-16:00 น.
โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

• การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังในระบบปรับอากาศ

• การดูแลระบบ เพื่อให้อุปกรณ์มีชีวิตยืนยาว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share