16. การดูแบบ อ่านแบบและประมาณราคาเบื้องต้น

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

การดูแบบ อ่านแบบและประเมินราคาเบื้องต้น

พุธ 24 สิงหาคม 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์ภานุ วนะบดีนิมิต  ( วิทยากรพิเศษ ประจำสถาบัน EEC Academy )

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทำงานด้านการก่อสร้างหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ผู้ออกแบบหรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแบบและอ่านแบบก่อสร้าง ทั้งแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบ เพื่อให้ทราบความหมายและความสอดประสานของแบบ รวมทั้งการประเมินราคาอย่างเบื้องต้นแบบชนิดต่างๆ นั้น มีรายละเอียดและข้อมูลที่นำเสนอต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลโครงการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการหรือให้ทราบคุณภาพของโครงการเบื้องต้นนั้น ผู้อ่านควรจะจับจุดสำคัญของแบบให้ได้

 

“ การอ่านแบบไม่ยาก เพียงแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานความหมายของแบบ และดูแบบให้ถูกจุด ”

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 การดูแบบจาก Brochure หรือแผ่นพับ ให้อะไรบ้าง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 การดูแบบจากแบบร่างขนาด A3 ควรจะเห็นอะไร

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 การดูแบบก่อสร้าง ดูอย่างไร

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 การประเมินราคาเบื้องต้น จากปัจจัยง่ายๆ ที่ควรรู้

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case Study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ฝ่ายผู้ดูแลอาคาร / เจ้าของโครงการ / ผู้ทำงานบริหารอาคาร / ฝ่ายสินเชื่อ / ฝ่ายประเมินสินทรัพย์ / สถาบันการเงิน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

“อาจารย์ภานุ วนะบดีนิมิต” จะมาพูดถึงหลักสูตร การดูแบบ อ่านแบบและประเมินราคาเบื้องต้น

Share