17. Electrical Design Tips&Tricks รุ่นที่ 2

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Electrical Design Tips&Tricks รุ่นที่ 2

พุธ 7 กันยายน 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

Electrical Design Tip & Tricks คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการ ออกแบบระบบไฟฟ้า ให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และแนวคิดในการออกแบบ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอรวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การสัมมนาจะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวณ และเลือกขนาดอุปกรณ์ สำหรับโครงการต่างๆ วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม เคยไหม ?
• เราจะประเมินโหลดของโครงการแต่ละประเภท อย่างไร ?
• ตำแหน่งและขนาดของห้องเครื่องไฟฟ้าที่ควรจะเป็น ?
• ทราบหรือไม่ มีข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า (ใหม่) บ้าง ?
• Trick ในการออกแบบไฟฟ้าที่วิศวกรไฟฟ้า ควรทราบ ?

 

ทางสถาบันฯ เชื่อว่า อุปสรรคนั้น ย่อมสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดี หากเรามีความรู้ และมีความเข้าใจในระบบ ดังนั้น หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงอุปสรรคต่างๆ ที่มักพบเจอในงานระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริงวิทยากรในหลักสูตร และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมแบ่งปันกับทุกท่าน

วัตถุประสงค์

• สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง

• เข้าใจทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

• สามารถเข้าใจและเลือกใช้ตาราง ในมาตรฐาน (ใหม่) เพื่อคำนวณและออกแบบ

• สามารถนำความรู้ในแต่ละด้านมาผสมผสานได้อย่างลงตัว

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า / การประเมินโหลดสำหรับอาคารประเภทต่างๆ

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 การ sizing ขนาด หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า / การจัดวางห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก / ข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 - 14:45 การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง / ป้ายทางออก และ โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน / การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:00 การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Concept Design & Trick สำหรับระบบสื่อสาร

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกร / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share