11. Healthcare Facility – Electrical , Med Gas , Water Supply System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility – Electrical , Med Gas , Water Supply System

พุธ 22 มิถุนายน 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ  ( หัวหน้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , EEC Engineering Network )
อาจารย์คมเอก โฆสิระโยธิน  ( วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส , EEC Engineering Network )
นายแพทย์สมพร คำผง  ( ประธานบริหาร , Healthcare Expert Group (Thailand) )

แนวโน้มของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าและการขยายตัวในอนาคตในด้านธุรกิจต่างๆ อย่างมากมาย ธุรกิจด้านโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองจนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีระบบมาตรฐานทั้งจากภายในและนอกประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมุ่งหันมาหาหลักมาตรฐานสากล JCI เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

โรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานระบบต่างๆ ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง เพื่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย ซึ่งความจำเป็นดังกล่าวนี้ระบบต่างๆ ต้องสามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน

 

Electrical System for Medical Location หรือ การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล ให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการออกแบบสถานพยาบาล นอกจากนี้การมีระบบไฟฟ้าที่ดียังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

Med Gas And Water Supply จะกล่าวถึงมาตราฐานด้านการออกแบบ ระบบที่ต้องรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพร้อมทั้งเทคนิคการเลือกใช้งานให้เหมาะสมพร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เราจะพบเจอบ่อยเพื่อสร้างโรงพยาบาลมุ่งสู่ " โรงพยาบาลตามมาตราฐานสากล "

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00  ลงทะเบียน

09:00 – 10:00  นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย) กล่าว Introduction

10:00 – 10:30  Electrical มาตราฐานด้านไฟฟ้า โดยอาจารย์คมเอก โฆสิระโยธิน

10:30 – 10:45  พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00  การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล ให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย / องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการออกแบบสถานพยาบาล

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45  Med Gas โดยอาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ / มาตราฐานน่ารู้สำหรับแก็สทางการแพทย์ / เทคนิควิธีคิดการวางห้องเครื่องแก๊สทางการแพทย์อย่างไรให้เหมาะสม / การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของระบบ / ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์

14:45 – 15:00  พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00  Water Supply โดยอาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ / มาตราฐานระบบสุุขาภิบาลที่ต้องรู้ของโรงพยาบาล / เทคนิคน่ารู้ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลในโรงพยาบาล

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case Study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรสิ่งแวดล้อม / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share