9. Healthcare Facility – HVAC System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - HVAC System

พุธ 8 มิถุนายน 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์  ( หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล , EEC Engineering Network )
นายแพทย์สมพร คำผง  ( ประธานบริหาร , Healthcare Expert Group (Thailand) )
อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี  ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , EEC Engineering Network )

ปัจจุบันมาตราฐานที่ดีของรพ. ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การมีแพทย์ที่มีความสามารถหรือประสบการณ์สูงในการรักษาโรคเท่านั้น แต่จะรวมถึง “ ระบบ Facilities ที่ได้มาตราฐาน ” ของรพ. เพื่อช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง และช่วยในการพักฟิ้นได้ดี ซึ่งปัจจุบันมาตราฐานที่ได้รับความแพร่หลายทั่วโลกและมีความเชื่อถือสูงสำหรับรพ.คือ " มาตราฐาน JCI " ซึ่งถือได้ว่าเป็น Gold Standard ของ “ รพ.ในระดับมาตราฐานสากล ”

 

ปัญหายอดฮิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สร้างความปวดหัวให้แก่ ผู้บริหาร รพ. ฝ่ายควบคุมการติดเชื้อ และฝ่ายบริหารอาคารฯ ของรพ. คงหนีไม่พ้นเรื่องการคุมความชื้น, การลดการติดเชื้อ, การประหยัดพลังงาน และการยื่นขอ JCI Certify ซึ่งเป็นปัญหาหลักของรพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ รพ.ในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ”

 

ท่านจะสามารถค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้จาการสัมมนานี้ “ เพื่อไม่ให้เกิดการรื้อ, ทุบ, ปรับเปลี่ยน เพิ่มเงิน ค่าก่อสร้างอย่างมากมาย ” เพื่อขอยื่น JCI Certify พร้อมกับแนวทางตัวอย่างงานรพ.ที่สร้างจริงที่เป็น “ ต้นแบบรพ.เพื่อความยั่งยืน ” ว่ามีแนวความคิดอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบ, ควบคุมงาน, ก่อสร้าง หรือบริหารจัดการรพ. ได้อย่างถูกทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อมรพ.ของท่านเองมุ่งสู่ " โรงพยาบาลตามมาตราฐานสากล " ต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:30 นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)) กล่าว Introduction

09:30 – 10:30 ความสำคัญของ HVAC กับ โรงพยาบาลในเขตร้อนชื้นแบบประเทศไทย โดยอาจารย์อรรณพ / ความผิดพลาดของระบบปรับอากาศ กับการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล / ความผิดพลาดของการ Operate ระบบปรับอากาศกับการแพร่เชื้อโรคในโรงพยาบาล / ทิศทางของระบบปรับอากาศสำหรับ Healthcare Facilities ในภูมิประเทศร้อนชื้น

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 จัดเตรียม Facilities อย่างไร ถึงมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตราฐาน JCI โดยอาจารย์สมจินต์  / การป้องกันการแพร่ทางอากาศภายในรพ. / ระบบปรับอากาศที่สามารถคุมความชื้นในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45 เติมอากาศบริสุทธิ์อย่างไร ไม่ให้พื้นที่เกิดเชื้อรา / การควบคุมแรงดัน และทิศทางการไหลของอากาศเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 จะประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมความชื้นภายในอาคาร ฯลฯ

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกร / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share