8. Healthcare Facility – Infection Control

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - Infection Control

พุธ 1 มิถุนายน 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

นายแพทย์สมพร คำผง ( ประธานบริหาร , Healthcare Expert Group (Thailand) )
อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )

FACILITIES MANAGEMENT & INFECTION PREVENTION AND CONTROL

การทํางานร่วมกันระหว่างงานอาคารสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยและงานควบคุมการติดเชื้อถือว่าเป็นความ สําคัญสูงสุดในการส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพและประสิทธิผลสูง โปรแกรมที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร นี้จะนําท่านเข้าสู่บทเรียนที่เป็นการคร่อมกันระหว่างสองมาตรฐานนี้โดยผู้ชํานาญ

 

การทํางานร่วมกันระหว่างงานอาคารสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยและงานควบคุมการติดเชื้อ ถือว่าเป็นความสําคัญสูงสุดในการส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพและประสิทธิผลสูง โปรแกรมที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร นี้จะนําท่านเข้าสู่บทเรียนที่เป็นการคร่อมกันระหว่างสองมาตรฐานนี้โดยผู้ชํานาญในด้านนี้ จะมีการค้นหา ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันและวิธีการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว จะมีการแลกเปลี่ยนแนวโน้มเชิงลึกในทั้ง สองด้านนี้เพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะในองค์กรของท่าน

ใครควรจะเข้าร่วมการสัมมนาบ้าง ?

การสัมมนาด้านอาคารสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยและงานควบคุมการติดเชื้อ (Facilities Management and Infection Prevention and Control) นี้เป็นสัมมนาที่จะแสดงการจัดการโอกาสที่องค์กรจะสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมกับวิชาชีพที่ดูแลด้านควบคุมการติดเชื้อ ผู้ที่ควรจะเข้าร่วมสัมมนานี้ได้แก่

 

• วิชาชีพที่ดูแลจัดการอาคารสถานที่ (Facilities management professionals)

• วิชาชีพด้านการควบคุมการติดเชื้อ (Infection prevention professionals)

• พยาบาล (Nurses)

• ผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ (Environmental services leadership)

• ผู้จัดการความเสี่ยงและการรับรอง (Risk and accreditation managers)

• ผู้อํานวยการและผู้จัดการด้านคุณภาพ (Quality managers and directors)

 

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ระหว่างการสัมมนานี้

ผู้ชํานาญในมาตรฐาน JCI จะช่วยให้ท่านเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานทั้งสองด้านนี้ที่จําเป็นต้องทํางานร่วมกันและวิธีสร้างความร่วมมือในการทํางานระหว่างวิชาชีพที่ดูแลอาคารสถานที่และวิชาชีพที่ดูแลงานด้านการควบคุมการติดเชื้อเพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐาน JCI ทั้งมาตรฐานFMS และ PCI ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นในการส่งมอบคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:10 นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)) กล่าว Introduction

09:00 – 10:00 ภาพรวมกิจกรรมการเยี่ยมสํารวจและการรับรอง / กรณีศึกษาจากรายงานการเยี่ยมสํารวจ

10:00 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 การจัดการวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ (Hazardous Materials Management) / โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) / การลดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ / เครื่องมือโดยการขจัดเชื้อระดับต่ํา (Low level disinfection)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology Management) / การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการทดสอบ / การทําให้ปราศจากเชื้อและการขจัดเชื้อระดับสูง (Sterilization and high-level disinfection) / การจัดการกับอุบัติการณ์การจัดการด้านสาธารณูปโภค (Utilities Management) / ประเด็นการควบคุมการติดเชื้อภายในระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างสิ่งแวดล้อม (Built Environment) / เชื้อรา (Mold) / การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคาร (Construction and renovation)

13:00 – 15:00 (ต่อ) การเฝ้าติดตามขีดสมรรถนะ (Performance Monitoring) และการพัฒนาบุคลากร / การตามรอยทางสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการติดเชื้อ (Tracers for Facilities & IC) มาตรฐานใหม่และแน้วโน้มของมาตรฐานอาคารสถานที่และการควบคุมการติดเชื้อ ในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับที่ 6 ที่จะตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2560 (EC & IC Hot Topics and Trends) บทบาทวิศวกรรมระบบฯ กับ Infection Control

15:00 – 15:30 พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.30 บทบาทวิศวกรรมระบบฯ กับ Infection Control โดยอาจารย์อรรณพ กิ่งขจี / Tropical Climate Hospital กับ การติดเชื้อในโรงพยาบาล / ความไม่เหมาะสมของงานระบบฯ ที่เอื้อต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล / รูปแบบงานระบบฯที่ป้องการติดเชื้อฯ ในระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรสิ่งแวดล้อม / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share