14. มาตรฐานทางไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้งานจริง รุ่นที่ 3

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

มาตรฐานทางไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้งานจริง รุ่นที่ 3

พุธ 27 กรกฎาคม 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์อิงครัต ธีรประสาธน์  ( วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส , EEC Engineering Network )

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานทางไฟฟ้าต่างๆ ทางสถาบัน อีอีซี อคาเดมี่ จึงได้จัดหลักสูตร มาตรฐานทางไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้งานจริงขึ้น เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจมาตรฐานไฟฟ้าและชี้แจงจุดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง

 

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ตาม มอก. 11-2553 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆ ส่วนทางสถาบัน อีอีซี จึงได้จัดหลักสูตรมาตรฐานทางไฟฟ้าฯ ขึ้น เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจมาตรฐานไฟฟ้าใหม่และชี้แจงในจุดต่างๆ ของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ในการใช้งานจริง

 

ทราบหรือไม่ ?........
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

 

• สายไฟฟ้าตาม มอก. ใหม่ 11-2553
• ชนิด VCO ของสายไฟและวิธีการเดินสาย มีวิธีการเลือกใช้อย่างไร?
• โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่มีคุณสมบัติและวิธีการเลือกใช้อย่างไร?
• การเตรียมอาคารให้พร้อมรับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน
• การเลือกใช้สาย Low Smoke กับอาคารประเภทต่างๆ

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 สายไฟฟ้าตาม มอก. ใหม่ 11-2553 / ชนิด VCO ของสายไฟและวิธีการเดินสาย มีวิธีการเลือกใช้อย่างไร ?

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่มีคุณสมบัติและวิธีการเลือกใช้ ?

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45 การเตรียมอาคารให้พร้อมรับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 การเลือกใช้สาย Low Smoke กับอาคารประเภทต่างๆ ฯลฯ

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case Study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรไฟฟ้า / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share