3. Site Engineer รุ่นที่ 8

สัมมนา Site Engineer รุ่นที่ 8 สู่ความเป็นวิศวกรสนามมืออาชีพ สำหรับวิศวกรงานระบบ

วันที่สัมมนา              ศุกร์ 4 - เสาร์ 5 มีนาคม 2559
สถานที่                    อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่
เวลา                        9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน           7,600 บาท (รวมVat7%แล้ว)
วิทยากร                   อาจารย์พิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา  ( วิทยากรพิเศษ ประจำสถาบัน EEC Academy )
                               อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี  ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , EEC Engineering Network )
                               อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์  ( หัวหน้าวิศวกรรมป้องกันอคคีภัย , EEC Engineering Network )
                               อาจารย์คมเอก โฆสิระโยธิน  ( วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส , EEC Engineering Network )


 

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรสนาม วิศวกรประจำอาคาร ผู้ที่ต้องทำการควบคุม การปรับปรุงงานระบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีคุณภาพและความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

 

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ 7 ประการเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานเชิงสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ทราบแนวคิดและที่มาของการเป็นวิศวกรสนามมืออาชีพ
2. หลักการการเตรียมการและประสานงานในการก่อสร้าง
3. วิธีการการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง
4. ความรู้พื้นฐานงานวิศวกรรมงานระบบ
5. วิธีการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น
6. วิธีการการส่งมอบงาน
7. หลักการบริหารในการปฏิบัติงาน

 

ผลที่คาดว่าผู้สัมมนาจะได้รับ

1. สามารถใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถออกแบบและแก้ไขแบบเบื้องต้นด้วยตนเอง
3. ดูแลควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม>
4. ดูแลควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามระยะเวลา
5. สามารถพัฒนาการบริหารโครงการได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการสัมมนา

Day 2  :  4 มีนาคม 2559
08.15 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 Introduction อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี)
12.15 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 งานระบบป้องกันอัคคีภัย (อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์)
15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (อาจารย์คมเอก โฆสิระโยธิน)

Day 1  :  5 มีนาคม 2559
08.15 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 การเตรียมการและการประสานงานก่อสร้าง (อาจารย์พิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา)
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง (อาจารย์พิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา)
12.15 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00. วิธีการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง (อาจารย์พิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา)
15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 บรรยายต่อ (อาจารย์พิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา)

 

รูปแบบการสัมมนา

- สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
- สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างการทำงานในโครงงานจริง

 

Target Group

- วิศวกรงานระบบเจ้าของโครงการ , ผู้ดูแลอาคาร , ผู้รับเหมา , ผู้ออกแบบ , ผู้ควบคุมงาน , ผู้สนใจทั่วไป
 


 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- ใบประกาศนียบัตร
- หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share