19. Workshop Electrical Life Safety

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop Electrical Life Safety

พุธ 5 ตุลาคม 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์วรรณรัตน์ วิวัฒนะ  ( ผู้ช่วยผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมรับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารน้อยที่สุด ดังนั้นระบบที่เตรียมไว้ในอาคารได้แก่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออก เป็นต้น จะต้องได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถทำงานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ทางสถาบัน อีอีซี อคาเดมี่ จึงได้จัดหลักสูตร Electeical Life Safty Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ สามารถออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยผ่านการทำโจทย์จากโครงการจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอได้ โดยผ่านการฝึกทำโจทย์จากโครงการจริงซึ่งทางวิทยากรและทีมงานจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

• ระบบไฟฟ้าส่วนใดบ้างที่เกี่ยวพันกับ Life Safety

• ต้องเตรียมอาคารอย่างไรเพื่อให้พร้อมรับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน

• อาคารประเภทใดบ้างที่กฏหมายกำหนดให้ต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

• สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับได้ขนาดไหนจึงไม่กระทบกับผลการตรวจจับของอุปกรณ์

• โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตามมาตรฐาน วสท. มีคุณสมบัติ และวิธีการใช้อย่างไร

• หากต้องการนำ LED มาใช้ในโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ทำได้อย่างไร

• สายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างจากระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินหรือไม่

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวพันกับ Life Safety / ข้อกำหนดของกฏหมายและมาตราฐาน วสท. ที่เกี่ยวกับคุณภาพแจ้งเหตุเพลิงไหม้

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 ข้อกำหนดของกฏหมายและมาตราฐาน วสท. ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินปี 2558

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45 การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัยด้วย โปรแกรม DIALux

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

** หมายเหตุ ** ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านสามารถนำ notebook ที่ Install โปรแกรม DIALux version 4.10 ขึ้นไปมาเพื่อฝึกปฏิบัติร่วมกัน

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกร / วิศวกรไฟฟ้า / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share