6. Workshop Psychrometric Chart

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop Psychrometric Chart

พุธ 27 เมษายน 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์  ( หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล , EEC Engineering Network )

หากคุณรู้ Psychrometric Chart แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้น ขีดๆเขียนๆเส้นลงบน Chart อย่างไร เราช่วยคุณได้

 

Psychrometric Chart Clinic ออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ และนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการสัมมนา

• ระบบปรับอากาศกับ Psychrometric Chart
• การหาขนาดเครื่องปรับอากาศ
• การหาเครื่อง DOAS
• การวิเคาระห์ Peak Loade และ Part Load
• การหาขาด Heater
• การหาขนาด Humidifier
• การประยุกต์อื่นๆ

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
• การทำ Workshopพร้อมยกตัวอย่างการทำงานในโครงงานจริง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรเครื่องกล / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

 

Share