15. Workshop ท่อน้ำระบบสุขาภิบาล

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop ท่อน้ำระบบสุขาภิบาล

พุธ 10 สิงหาคม 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ  ( หัวหน้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , EEC Engineering Network )

ระบบสุขาภิบาลเปนระบบจัดการน้ําใชบําบัดน้ําเสีย และน้ําโสโครกในอาคารพักอาศัย ควรมีการวางระบบสุขาภิบาลอยางเปนระบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับงาน เพื่อความสะดวกในการใชงาน และการดูแลรักษาตลอดเวลาการใชงาน

 

หลักสูตรสำหรับผู้ออกแบบที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบท่อน้ำในอาคาร ตามหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาหน้างานได้

 

เป็นการสัมมนาเชิง Work shop เน้นการออกแบบคำนวณ แนวทางแก้ไขปัญหาหน้างาน น้ำไหลไม่แรง น้ำไหลแรงเกินไป ห้องน้ำเหม็น ใช้นำปกติแต่จ่ายค่าน้ำเยอะ

 

• เพื่อให้เข้าใจหลักการระบบท่อน้ำในงานสุขาภิบาล

• สามารถนำหลักการไปใช้เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุด

• เลือกวัสดุท่อได้เหมาะสมกับการออกแบบอาคารต่างๆ

• สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นได้

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 หลักการระบบท่อน้ำในงานสุขาภิบาล

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 หลักการระบบท่อน้ำในงานสุขาภิบาล (ต่อ)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:00 การเลือกวัสดุท่อให้เหมาะสมกับการออกแบบอาคารต่างๆ

14:00 – 14:45 Workshop แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นได้

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 Workshop แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นได้ (ต่อ)

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรสำหรับผู้ออกแบบที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบท่อน้ำในอาคาร ตามหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาหน้างานได้
วิศวกรสิ่งแวดล้อม / วิศวกรเครื่องกล / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

” อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ ” จะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ให้ฟังกันค่ะ

Share