11. Healthcare Facility – Electrical and Medical Gas Section

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility – Electrical and Medical Gas Section

พุธ 09 สิงหาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )
อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ  ( หัวหน้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , EEC Engineering Network )

แนวโน้มของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าและการขยายตัวในอนาคตในด้านธุรกิจต่างๆอย่างมากมาย ธุรกิจด้านโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองจนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีระบบมาตรฐานทั้งจากภายในและนอกประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมุ่งหันมาหาหลักมาตรฐานสากล JCI เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

โรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานระบบต่างๆ ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง เพื่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย ซึ่งความจำเป็นดังกล่าวนี้ระบบต่างๆ ต้องสามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน

Electrical System for Medical Location หรือ การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล ให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการออกแบบสถานพยาบาล นอกจากนี้การมีระบบไฟฟ้าที่ดียังเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Med Gas And Water Supply จะกล่าวถึงมาตรฐานด้านการออกแบบ ระบบที่ต้องรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพร้อมทั้งเทคนิคการเลือกใช้งานให้เหมาะสมพร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เราจะพบเจอบ่อยเพื่อสร้างโรงพยาบาลมุ่งสู่ "โรงพยาบาลตามมาตราฐานสากล"

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 Electrical โดย อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล
• มาตราฐานด้านไฟฟ้า

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 • การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล ให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
• องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการออกแบบสถานพยาบาล

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 - 14:45 Med Gas / อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ
• มาตราฐานน่ารู้สำหรับแก็สทางการแพทย์
• เทคนิควิธีคิดการวางห้องเครื่องแก๊สทางการแพทย์อย่างไรให้เหมาะสม
• การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของระบบ
• ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:00 Water Supply / อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ
• มาตราฐานระบบสุุขาภิบาลที่ต้องรู้ของโรงพยาบาล
• เทคนิคน่ารู้ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลในโรงพยาบาล

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรสิ่งแวดล้อม / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share