12. Life Safety Design

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Life Safety Design

พุธ 30 สิงหาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )
อาจารย์เจริญชัย เลิศมหกิจ ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์ ( หัวหน้าวิศวกรรมป้องกันอคคีภัย , EEC Engineering Network )
อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์ ( หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล , EEC Engineering Network )

ความเสียหายใหญ่หลวงต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการออกแบบอาคารให้อาคารที่สามารถดูแลตัวเองได้, การอพยพออกจากอาคารให้ปลอดภัย และการออกแบบให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารมีความปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ภายในอาคาร

 

จากข่าวสารมากมายในปัจจุบัน เราจะพบเห็นเหตุการณ์ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมากมายในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารต่างๆ ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ทั้งชีวิตผู้คนที่อยู่ในอาคาร , ความเสียหายของอาคาร , ความเสียหายทางธุรกิจ และอาจลามไปถึงความเสียหายในระดับความเชื่อถือของประเทศได้ถ้าอาคารดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือมีชาวต่างชาติทำงานหรือพักอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคาร คอนโดมิเนียม , โรงแรม และอาคารสาธารณะต่างๆ ที่มีผู้คนอยู่ในอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากมายมักมีสาเหตุการเสียชีวิตจากการแพร่กระจายของควันไฟและผู้เสียชีวิตส่วนมากจะเป็นผู้ที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารซึ่งไม่ใช่ชั้นต้นเพลิง

 

ความจริง .. ความสูญเสียและ ความเสียหายใหญ่หลวงต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการออกแบบอาคารให้อาคารที่สามารถดูแลตัวเองได้, การอพยพออกจากอาคารให้ปลอดภัย และการออกแบบให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารมีความปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ภายในอาคาร รวมถึงวิธีการคิดสำหรับอาคารที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เช่นอาคารรพ. หรือ อาคารที่มีผู้สูงวัย/ผู้คนไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีวิธีคิดออกแบบอย่างไรเพื่อเกิดความปลอดภัยตามมาตราฐานทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 

จากการสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านจะเข้าใจถึงภัยอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้และแนวความคิดต่างๆที่จะทำให้ อาคารมีความปลอดภัยตามมาตราฐานสากลด้วยวิธีคิดจาก Principle ซึ่งเป็นหลักการวิธีคิดการสร้างความปลอดภัยของอาคารด้วยตัวของอาคารเอง

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี
• Principle of Life Safety
• ความสำคัญของ Life Safety กับงานอาคาร
• เราสามารถอยู่ในอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร
• มองอย่างไรถึงรู้ได้ว่าอาคารดังกล่าวไม่ปลอดภัย
• ความเข้าใจผิดในเรื่อง Life Safety Code ของผู้ทำงานอาคาร

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์เจริญชัย เลิศมหกิจ
• ระบบไฟฟ้า & ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ตามมาตราฐานสากล
• ระบบไฟฟ้ากับความปลอดภัยของอาคาร
• ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตคน
• การแจ้งการอพยพอย่างไร เพื่อให้การอพยพมีประสิทธิภาพ
• ระบบไฟฟ้าที่สร้างความมั่นคงสำหรับการจัดการระบบ Life Safety

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 - 14:45 โดย อาจารย์ไวทูร เมธมโนรมย์
• ระบบป้องกันเพลิงไหม้ & เส้นทางการอพยพหนีไฟ ตามมาตราฐานสากล
• ระบบดับเพลิงสำหรับอาคารที่ดูแลตัวเองได้
• วิธีออกแบบเส้นทางหนีไฟ เพื่อให้ปลอดภัยสูงสุด
• ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของมาตราฐาน Life Safety

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์
• ความสำคัญ Smoke Management กับ Life Safety Code
• บันไดหนีไฟชนิดอัดอากาศ กับ ระบายอากาศตามธรรมชาติรูปแบบไหนปลอดภัยกว่ากัน
• ระบบ Smoke Management ตามมาตราฐานสากลสำหรับโถงช่องเปิดบันได, โถง Void และโถง Atrium
• Fire Man Lift / Fire Man Lift Lobby
• Pitch Fall รูปแบบอาคาร กับ การควบคุมควัน

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร /  ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ /ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share