13. HVAC Air-Side System Design รุ่นที่ 2

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

HVAC Air-Side System Design รุ่นที่ 2

พุธ 13 กันยายน 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

ระบบท่อลม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ในระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรง ทั้งด้านสุขภาพ ความสบาย ประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัยต่อชีวิต และการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารในการเลือกใช้ระบบท่อลม ควรต้องพิจารณาตั้งแต่หลักการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในอาคารอาทิ เช่น เพื่อการกระจายลมเย็น การจ่ายอากาศบริสุทธิ์ การควบคุมกลิ่น/มลพิษ การควบคุมความดันบวกหรือลบ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคู่กับพิจารณาด้านการใช้งานจริงและด้านการใช้พลังงาน

หลักสูตรจะกล่าวถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ

ระบบท่อลมในด้านต่างๆ อาทิ

• การออกแบบท่อลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• การกระจายลมเย็นตามฟังก์ชันของพื้นที่
• การคัดเลือกอุปกรณ์ในระบบท่อลม
• การออกแบบระบบส่งลมภายในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 การออกแบบท่อลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 การกระจายลมเย็นตามฟังก์ชันของพื้นที่

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 - 14:45 การคัดเลือกอุปกรณ์ในระบบท่อลม

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:00 การออกแบบระบบส่งลมภายในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร / วิศวกรเครื่องกล / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ /ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share