14. HVAC Air-Side Workshop รุ่นที่ 9

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

HVAC Air-Side Workshop รุ่นที่ 9

พุธ 27 กันยายน 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

Design Workshop คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อน้ำในระบบปรับอากาศ เข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของความดันท่อลม คำนวณ ความดัน-ในท่อลม การเลือกใช้พัดลมแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม อุปสรรคต่างๆ ที่มักพบเจอในงานท่อลม ผ่านกิจกรรมWorkshop ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวน และเลือกอุปกรณ์ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

• การระบายอากาศเกี่ยวข้องกับกฏหมายอย่างไร ?
• พัดลมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานแบบใด ?
• ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบท่อลม จะกระทบกับขนาดพัดลมหรือไม่ ?
• ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดห้องหรือประเภทการใช้งาน จะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลมหรือไม่ ?

หัวข้อการสัมมนา

08.15 – 08.45 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 ความดันในระบบท่อลม • วิธีการออกแบบ การใช้ตาราง สูตร และสมการ

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 การเลือกใช้พัดลมระบายอากาศการกำหนดขนาดพัดลม และรายการคำนวณ

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share