2. Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 3

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 3

พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ  ( หัวหน้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , EEC Engineering Network )

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อน้ำสปริงเกอร์ให้เข้าใจถึงการออกแบบ การติดตั้งตามหลักการ NFPA และสามารถนำไปใช้ประยุกต์หรือนำไปแก้ไขปัญหาหน้างานที่พบเจอได้

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในการออกแบบคำนวณ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

เคยมั้ย ?

- การจัดหัวสปริงเกอร์จะเริ่มต้นอย่างไร?
- การวางแนวท่อ ควรวางอย่างไร?
- สามารถปรับเปลี่ยนแนวท่อได้ขนาดไหน จึงไม่กระทบกับเครื่องสูบน้ำ?
- ปัญหาหน้างานที่คุณเจอมานั้น ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ ?
- การกำหนดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- การกำหนดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ที่ถูกต้อง
- การกำหนดขนาดท่อน้ำในระบบ หัวกระจายน้ำดับเพลิง
- การกำหนดแนวเดินท่อน้ำ
- การจัดวางห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- กิจกรรม Workshop

 

ทางสถาบันฯ เชื่อว่า อุปสรรคนั้น ย่อมสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดี หากเรามีความรู้ และมีความเข้าใจในระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงอุปสรรคต่างๆ ที่มักพบเจอในงานท่อน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง

 

วิทยากรในหลักสูตร และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมแบ่งปันกับทุกท่าน

หัวข้อการสัมมนา

• การกำหนดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• การกำหนดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ที่ถูกต้อง
• การกำหนดขนาดท่อน้ำในระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
• การกำหนดแนวเดินท่อน้ำ
• การจัดวางห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• กิจกรรม Workshop

วัตถุประสงค์

• สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง
• เข้าใจทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
• เรียนรู้ Hydraulic calculation
• สามารถนำความรู้ในแต่ละด้านมาผสมผสานได้อย่างลงตัว
• สามารถแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนการติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการสัมมนา

• บรรยายทฤษฏีและหลักการ
• ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในการออกแบบคำนวณสำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share