3. Electrical Design Tips & Tricks รุ่นที่ 3

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Electrical Design Tips & Tricks รุ่นที่ 3

พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

Electrical Design Tip & Tricks คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการ ออกแบบระบบไฟฟ้า ให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และแนวคิดในการออกแบบ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอรวมถึงการ เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การสัมมนาจะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวณ และเลือก ขนาดอุปกรณ์ สำหรับโครงการต่างๆ วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่าง ใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

เคยไหม?

• เราจะประเมินโหลดของโครงการแต่ละประเภท อย่างไร ?

• ตำแหน่งและขนาดของห้องเครื่องไฟฟ้าที่ควรจะเป็น ?

• ทราบหรือไม่ มีข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมาตรฐาน• การติดตั้งไฟฟ้า (ใหม่) บ้าง ?

• Trick ในการออกแบบไฟฟ้าที่วิศวกรไฟฟ้า ควรทราบ ?

 

ทางสถาบันฯ เชื่อว่า อุปสรรคนั้น ย่อมสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดี หากเรามีความรู้ และมีความเข้าใจในระบบ ดังนั้น หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงอุปสรรคต่างๆ ที่มักพบเจอในงานท่อลม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง

 

วิทยากรในหลักสูตร และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบโครงการขนาดใหญ่ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมแบ่งปันกับทุกท่าน

วัตถุประสงค์

• สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง

• เข้าใจทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

• สามารถเข้าใจและเลือกใช้ตาราง ในมาตรฐาน (ใหม่) เพื่อคำนวณและออกแบบ

• สามารถนำความรู้ในแต่ละด้านมาผสมผสานได้อย่างลงตัว

กำหนดการสัมมนา

ช่วงที่ 1 : 9.00 – 12.00 น.

• การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเชื่อมต่อกับ
• การไฟฟ้า
• การประเมินโหลดสำหรับอาคารประเภทต่างๆ
• การ sizing ขนาด หม้อแปลง
• และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• การจัดวางห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก
• ข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการ
• ติดตั้งไฟฟ้า (ใหม่)

 

ช่วงที่ 2 : 13.00 – 16.00 น.

• การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
• ป้ายทางออก และ โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
• การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
• การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• Concept Design & Trick สำหรับระบบสื่อสาร

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share