4. Workshop ท่อน้ำ HVAC รุ่นที่ 6

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop ท่อน้ำ HVAC รุ่นที่ 6

พุธ 8 มีนาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

Design Workshop คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อน้ำ ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการออกแบบท่อน้ำประเภทต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวน และเลือกอุปกรณ์ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

• การเลือกขนาด /กำหนดแนวทางเดินท่อน้ำในระบบปรับอากาศ เช่น ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำระบายความร้อน ท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้ง

• การเลือกประเภทระบบจ่ายน้ำเย็น คำนวณความดันลดผ่านอุปกรณ์ในระบบ

• การกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำผ่านกิจกรรมWorkshop

 

หัวข้อการสัมมนา

08.15 – 08.45 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการออกแบบ การใช้ตาราง สูตร และสมการ

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 ความดันในระบบท่อน้ำ วิธีการออกแบบ การใช้ตาราง สูตร และสมการ

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 การเลือกท่อน้ำ การออกแบบเบื้องต้น

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

 

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study 

• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

• การทำ Workshop พร้อมยกตัวอย่างการทำงาน ในโครงงานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share