6. Healthcare Facility – Overview JCI Standard

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - JCI Overview

พุธ 9 พฤษภาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

นายแพทย์สมพร คำผงประธานบริหาร , Healthcare Expert Group (Thailand) )
อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )

" มาตรฐาน JCI " ซึ่งถือเป็น Gold Standard สำหรับสถานพยาบาลระดับสากลและเมื่อใดที่รพ. ได้รับการ JCI Accreditation ย่อมเป็น Trade Mark ที่การันตีได้ว่า " ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสุด " ท่านจะได้พบความหมายที่แท้จริงของ JCI Standard ได้จากการสัมมนานี้ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการดูแล Operated รพ. การเตรียมความพร้อมของ รพ. ของท่านเอง เพื่อการเป็น " โรงพยาบาลที่ให้บริการในมาตรฐานสากล "

 

ENGINEER คือ ผู้ที่จะสร้างความปลอดภัยในสถานพยาบาลสุขภาพอย่างเข้มแข็งหลักสูตร JCI overview เกี่ยวกับอาคารสถานที่และการควบคุมการติดเชื้อนี้จะให้ทั้งความรู้ เครื่องมือและกลยุทธ์ที่จะ ช่วยให้ท่านสามารถจัดวางและจัดเตรียมการเยี่ยมสํารวจที่สําเร็จผลได้และช่วยสร้างกรอบการทํางานที่จะส่งมอบการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัยสูงสุด โดยวิทยากรระดับประเทศที่เป็นผู้คลุกคลีในวงการสุขภาพ โดยเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลและ สถานพยาบาลทุกรูปแบบในการเตรียมระบบตามมาตรฐาน JCI จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 15 ปี และพาสถานพยาบาลในประเทศไทยผ่านการรับรองมาแล้วกว่า 45 แห่ง จึงทราบจุดอ่อนที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตามมาตรฐาน สากล รวมถึงรู้แนวโน้มของมาตรฐานโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ในมาตรฐานใหม่ฉบับที่ 6

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

หลักสูตรนี้มีประโยชน์สําหรับทุกท่านที่กําลังเตรียมการรับรอง JCI และทํางานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับ ผู้ป่วยและบุคลากร. เนื้อหามุ่งเป้าไปยังผู้เริ่มต้นใหม่สําหรับงานด้านนี้หรือผู้ที่ต้องการทบทวนมาตรฐาน JCI.

• วิชาชีพด้านการจัดการอาคารสถานที่ (Facilities management professionals)
• ผู้จัดการความเสี่ยงและการรับรองคุณภาพ (Risk and accreditation managers)
• ผู้จัดการและผู้อํานวยการคุณภาพ (Quality managers and directors)

 

ภาพรวมการเยี่ยมสํารวจและการรับรองมาตรฐาน JCI

เรียนรู้วิธีการนําวิถีกระบวนการเยี่ยมสํารวจและการรับรองด้วยคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน JCI และการมอง เชิงลึกด้วยกรณีศึกษาจริง

 

UPDATES มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และแนวโน้ม

เรียนรู้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมในการดูแลที่ตกบ่อยและแนวโน้มมาตรฐานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้ ท่านเตรียมตัวสําหรับการเยี่ยมครั้งถัดไป โดยเฉพาะมาตรฐานฉบับที่ 6 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2560

 

วัตถุอันตราย เทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณูปโภค และการควบคุมการติดเชื้อ

ค้นพบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลสําหรับการจัดทําบัญชีรายการ, การบํารุงรักษาและการจัดการอุบัติการณ์ทั่วทุกบริเวณของ สิ่งแวดล้อมในการดูแล โดยเฉพาะประเด็นของการควบคุมการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่มีการตีพิมพ์และอ้างอิงล่าสุด

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)) กล่าว Introduction

10:00 – 10:30 ภาพรวมกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจและการรับรองกรณีศึกษาจากรายงานการเยี่ยมสำรวจสวัสดิภาพและความปลอดภัย (Safety and Security)

10:00 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 การจัดการวัตถุอันตราย (Hazardous Materials Management) / ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology Management) / การคัดเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ การจัดทําบัญชีรายการเทคโนโลยี / การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการทดสอบการจัดการกับอุบัติการณ์

13:00 – 15:00 การจัดการด้านสาธารณูปโภค (ต่อ) (Utilities Management) / การจัดทําบัญชีรายการสาธาณูปโภคที่อิงความเสี่ยง / กลยุทธ์การบํารุงรักษา / ประเด็นการควบคุมการติดเชื้อภายในระบบสาธารณูปโภค / ระบบก๊าซทางการแพทย์และสูญญากาศ / การจัดการกับพลังงานและสาธารณูปโภคในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การเฝ้าติดตามขีดสมรรถนะ (Performance Monitoring) และการพัฒนาบุคลากรการตามรอยทางสิ่งแวดล้อม (Tracers for Facilities) มาตรฐานใหม่และแน้วโน้มของมาตรฐานอาคารสถานที่ในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับที่ 6 ที่จะตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2560

15:00 – 15:30 พักรับประทานอาหารว่าง

15:30 – 17:00 MEP system กับ JCI Standard อาจารย์ อรรณพ / ความสำคัญของงานวิศวกรรมงานระบบฯ กับมาตราฐาน JCI / งานระบบฯที่ดีมีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยและผู้ใช้อาคาร / หลุมพรางของงานระบบฯกับการขอ JCI สำหรับรพ.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ทุกท่านที่กําลังเตรียมการรับรอง JCI และทํางานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับ ผู้ป่วยและบุคลากรเนื้อหามุ่งเป้าไปยังผู้เริ่มต้นใหม่สําหรับงานด้านนี้หรือผู้ที่ต้องการทบทวนมาตรฐาน JCI.
• วิชาชีพด้านการจัดการอาคารสถานที่ (Facilities management professionals)
• ผู้จัดการความเสี่ยงและการรับรองคุณภาพ (Risk and accreditation managers)
• ผู้จัดการและผู้อํานวยการคุณภาพ (Quality managers and directors)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

 

 

Share