7. Healthcare Facility – Safe by Design

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - Safe by Design

พุธ 31 พฤษภาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

นายแพทย์สมพร คำผง ( ประธานบริหาร , Healthcare Expert Group (Thailand) )
อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )

ปัจจุบันการบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแต่กระบวนการทางด้านคลินิกเท่านั้น ในด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ถูกจัดไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความปลอดภัยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้ออกแบบและวิศวกรผู้กำกับดูแลต้องให้ความสนใจอุบัติการณ์จำนวนมากที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยทางด้านนี้ เช่น การติดเชื้อของผู้ป่วยจากกระบวนการดูแลรักษาอันเนื่องมาจากอาคารสถานที่ที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน ความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสถานที่ทั้งในยามปกติ และ เมื่อต้องผจญกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ หรือ สึนามิ เป็นต้น

ดังนั้น การจัดการกับความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสถานที่และระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการการออกแบบที่ปลอดภัย (Safe by Design) และถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมและมาตรฐานสากล (JCI) ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความมั่นใจในการใช้งาน

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซ์เปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย) กล่าว Introduction

10:00 – 10:30 (1) Pressure relationships in operating rooms (2) Fire separations (3) Smoke separations

10:00 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 (4) Hazardous areas (and spaces above the ceilings in those areas) such as soiled linen rooms, trash collection rooms, and oxygen storage rooms (5) Fire exits

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 (6) Kitchen grease-producing cooking devices (7) Laundry and trash chutes

15:00 – 15:30 พักรับประทานอาหารว่าง

15:30 – 17:00 (8) Emergency power systems and equipment (9) Medical gas and vacuum system components

สิ่งที่ได้จากการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ Safe by Design รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในจุดเน้น 9 พื้นที่ที่มาตรฐานสากล (JCI) กำหนด ได้แก่

1) Pressure relationships in operating rooms
2) Fire separations
3) Smoke separations
4) Hazardous areas (and spaces above the ceilings in those areas) such as soiled linen rooms, trash collection rooms, and oxygen storage rooms
5) Fire exits
6) Kitchen grease-producing cooking devices
7) Laundry and trash chutes
8) Emergency power systems and equipment
9) Medical gas and vacuum system components

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

หลักสูตรนี้มีประโยชน์สําหรับทุกท่านที่กําลังเตรียมการรับรอง JCI และทํางานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยและบุคลากร เนื้อหามุ่งเป้าไปยังผู้เริ่มต้นใหม่สําหรับงานด้านนี้หรือผู้ที่ต้องการทบทวนมาตรฐาน JCI.

• วิชาชีพด้านการจัดการอาคารสถานที่ (Facilities Management Professionals)
• ผู้จัดการความเสี่ยงและการรับรองคุณภาพ (Risk and Accreditation Managers)
• ผู้จัดการและผู้อํานวยการคุณภาพ (Quality Managers and Directors)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share