9. Healthcare Facility – HVAC System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - HVAC System

พุธ 28 มิถุนายน 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )

ปัจจุบันมาตรฐานที่ดีของรพ. ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การมีแพทย์ที่มีความสามารถหรือประสบการณ์สูงในการรักษาโรคเท่านั้น แต่จะรวมถึง“ระบบ Facilities ที่ได้มาตรฐาน” ของรพ. เพื่อช่วยให้การรักษามีความปลอดภัยปราศจากความเสี่ยง และช่วยในการพักฟิ้นได้ดี ซึ่งปัจจุบันมาตราฐานที่ได้รับความแพร่หลายทั่วโลกและมีความเชื่อถือสูงสำหรับรพ.คือ "มาตรฐาน JCI"ซึ่งถือได้ว่าเป็น Gold Standard ของ “รพ.ในระดับมาตรฐานสากล”

ปัญหายอดฮิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สร้างความปวดหัวให้แก่ ผู้บริหาร รพ. ฝ่ายควบคุมการติดเชื้อ และฝ่ายบริหารอาคารฯ ของรพ. คงหนีไม่พ้นเรื่องการคุมความชื้น, การลดการติดเชื้อ, การประหยัดพลังงาน และการยื่นขอ JCI Certify ซึ่งเป็นปัญหาหลักของรพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รพ.ในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย”

ท่านจะสามารถค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้จาการสัมมนานี้

“เพื่อไม่ให้เกิดการรื้อ, ทุบ, ปรับเปลี่ยน เพิ่มเงินค่าก่อสร้างอย่างมากมาย” เพื่อขอยื่น JCI Certify พร้อมกับแนวทางตัวอย่างงานรพ.ที่สร้างจริงที่เป็น “ต้นแบบรพ.เพื่อความยั่งยืน” ว่ามีแนวความคิดอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบ, ควบคุมงาน, ก่อสร้าง หรือบริหารจัดการรพ. ได้อย่างถูกทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อมรพ.ของท่านเองมุ่งสู่ "โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล" ต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:30 นพ.สมพร  คำผง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)) กล่าว Introduction

09:30 – 10:30 ความสำคัญของ HVAC กับ โรงพยาบาลในเขตร้อนชื้นแบบประเทศไทย • ความผิดพลาดของระบบปรับอากาศ กับการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล • ความผิดพลาดของการ Operate ระบบปรับอากาศกับการแพร่เชื้อโรคในโรงพยาบาล • ทิศทางของระบบปรับอากาศสำหรับ Healthcare Facilities ในภูมิประเทศร้อนชื้น

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 จัดเตรียม Facilities อย่างไร ถึงมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตราฐาน JCI • การป้องกันการแพร่ทางอากาศภายในรพ. • ระบบปรับอากาศที่สามารถคุมความชื้นในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 - 14:45 เติมอากาศบริสุทธิ์อย่างไร ไม่ให้พื้นที่เกิดเชื้อรา • การควบคุมแรงดัน และทิศทางการไหลของอากาศเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:00 จะประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมความชื้นภายในอาคาร ฯลฯ

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share