11.Workshop Psychrometric Chart

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop Psychrometric Chart

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์  ( ผู้ช่วยกรรมการบริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, EEC Engineering Network)

Workshop Psychrometric Chart

หากคุณรู้ Psychrometric Chart และ HVAC process แล้ว....

แต่ไม่รู้จะเริ่ใต้น ขีดๆ เขียนๆ process ต่างๆ ลงบน chart เพื่อออกแบบ วิเคราะห์ระบบปรับอากาศอย่างไร

เราช่วยคุณได้!!

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • Overview Psychrometric Chart
  • กิจกรรม Workshop Psychometric Chart

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart (ต่อ)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart(ต่อ)

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart(ต่อ)

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share