11.Workshop Psychrometric Chart

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop Psychrometric Chart

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์  (กรรมการบริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, EEC Engineering Network)

Workshop Psychrometric Chart

หากคุณรู้ Psychrometric Chart และ HVAC process แล้ว....
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้น ขีดๆ เขียนๆ process ต่างๆ ลงบน chart เพื่อออกแบบ วิเคราะห์ระบบปรับอากาศอย่างไร
เราช่วยคุณได้!!
Workshop มีการยกตัวอย่างจริงๆ มาทำ case study เพื่อให้ผู้เขียนฝึกคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเอง....

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • Overview Psychrometric Chart
  • กิจกรรม Workshop Psychometric Chart

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart (ต่อ)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart (ต่อ)

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

  • กิจกรรม Workshop Psychrometric Chart (ต่อ)

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share