12.Troubleshooting of Electrical Design

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Troubleshooting of Electrical Design

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วิเศรษฐ์  อังสุรัตน์โกมล  (กรรมการบริหาร, EEC Engineering Network)

อาจารย์สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์    (กรรมการปฏิบัติการ/หัวหน้าวิศวกรรมไฟฟ้า, EEC Engineering Network)

เคยไหม???

 • ตำแหน่งและขนาดของห้องเครื่องไฟฟ้าหลักที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร?
 • อุปกรณ์หลักในระบบไฟฟ้ากำลังจะเลือกใช้อย่างไร และต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
 • ระบบไฟฟ้าที่ออกแบบหรือติดตั้งอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ สังเกตอย่างไร??
 • ติดปัญหาหน้างานจากการออกแบบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร?

ทางสถาบันเชื่อว่าอุปสรรคนั้นย่อมสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดี หากเรามีความรู้และมีความเข้าใจในระบบ  วิทยากรในหลักสูตรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศพร้อมที่จะนำมาร่วมแบ่งปัน  เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านได้อย่างลงตัว

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • สามารถพิจารณา และ เลือกใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถกำหนดขนาดและจัดวางตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้าหลักเบื้องต้น เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานของอาคาร
 • ทราบถึงเคล็ดลับ และกลเม็ดที่ใช้ในการออกแบระบบไฟฟ้ากำลัง และสื่อสาร
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ที่เกิดจากการออกแบบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์  อังสุรัตน์โกมล

 • Tips & Tricks ในการกำหนดขนาดแบละจัดวางห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก
 • Tips & Tricks ในการเลือกใช้อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากำลัง

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์  อังสุรัตน์โกมล

 •  Tips & Tricks ในการออกแบบไฟฟ้ากำลัง

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สุวิชญาน์  เมธมโนรมย์

 • Tips & Tricks ในการออกแบบไฟฟ้ากำลัง
 • Tips & Tricks ในการออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สุวิชญาน์  เมธมโนรมย์

 •  Fault & Fix ผิดแล้วแก้
 • สารพันปัญหาหน้างาน  

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/วิศวกรไฟฟ้า

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share