13.HVAC Air Side Design รุ่นที่ 3

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

HVAC Air Side Design รุ่นที่ 3

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล ( กรรมการบริหาร, EEC Engineering Network)

ระบบท่อลม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ในระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรง ทั้งด้านสุขภาพ ความสบาย ประสิทธิภาพใรการทำงาน ความปลอดภัยต่อชีวิต และการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

ในการเลือกใช้ระบบท่อลม ควรต้องพิจารณาตั้งแต่หลักการออกแบบเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในอาคารอาทิ เช่น เพื่อการกระจายยลมเย็น การจ่ายอากาศบริสุทธิ์ การควบคุมกลิ่น/มลพิษ การควบคุมความดันบวกหรือลบ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคู่กับพิจารณาด้านการใช้งานจริงและด้านการใช้พลังงาน

 

หลักสูตรจะกล่าวถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ ระบบท่อลมในด้านต่างๆอาทิ

 • การออกแบบท่อลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • การกระจายลมเย็นตามฟังก์ชันของพื้นที่
 • การคัดเลือกอุปกรณ์ในระบบท่อลม
 • การออกแบบระบบส่งลมภายในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน และส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล

 • การการเลือกระบบท่อลมให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
 • แนวทางการออกแบบท่อลมเย็น แบบ CAV, VAV และ Displacement

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล

 • การคัดเลือกอุปกรณ์ในระบบท่อลมและการประเมินแรงดันสูญเสียในระบบ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล

 • การกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์และการวางผังท่อลม
 • การกระจายลมเย็นในพื้นที่ใช้งานประเภทต่างๆ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล

 • การออกแบบระบบส่งลมภายในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • ระบบท่อลมกับความปลอดภัยในอาคาร

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/วิศวกรเครื่องกล/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน ผู้สนใจทั่วไป

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share