14.HVAC Air-Side Workshop รุ่นที่ 10

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

HVAC Air-Side Workshop รุ่นที่ 10

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล ( กรรมการปฏิบัติการ, EEC Engineering Network)

Design Workshop คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อลม ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการออกแบบท่อลมประเภทต่างๆ  เข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของความดันท่อลม คำนวณความดันในท่อลม การเลือกใช้พัดลมแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม อุปสรรคต่างๆ ที่มักพบเจอในงานท่อลม ผ่านกิจกรรม Workshop ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบคำนวณ  และเลือกอุปกรณ์ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง  วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 • การระบายอากาศเกี่ยวข้องกับกฏหมายอย่างไร ?
 • พัดลมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทเหมาะกับเนื้อที่แบบใด ?
 • ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบท่อลม จะกระทบกับขนาดพัดลมหรือไม่ ?
 • ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดห้องหรือประเภทการใช้งาน จะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลมหรือไม่ ?

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 • การออกแบบท่อลม
 • กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ท่อลมและอุปกรณ์ประกอบในระบบท่อลม

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 • ความดันในระบบท่อลม
 • วิธีการออกแบบ การใช้ตาราง สูตร และสมการ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 • การเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ
 • การกำหนดขนาดพัดลม และรายการคำนวณ/ Workshop

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

 •  การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง
 • การแก้ไขปัญหาจากงานก่อสร้าง

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share