9.Healthcare Facility – Electrical, Medical Gas & Water Supply

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthcare Facility - Electrical, Medical gas & Water Supply

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล  (Executive Committee,  EEC Engineering Network)

อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ  (Assistant Executive Committee,  EEC Engineering Network)

โรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานระบบต่างๆ ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง เพื่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย ซึ่งความจำเป็นดังกล่าวนี้ระบบต่างๆ ต้องสามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน

Electrical System for Medical Location หรือการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล ให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการออกแบบสถานพยาบาล นอกจากนี้การมีระบบไฟฟ้าที่ดียังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 Medical Gas and Water Supply จะกล่าวถึงมาตรฐานด้านการออกแบบ ระบบที่ต้องรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพร้อมทั้งเทคนิคการเลือกใช้งานให้เหมาะสมพร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เราจะพบเจอบ่อยเพื่อสร้างโรงพยาบาลมุ่งสู่ "โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล"

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล

 • มาตรฐานด้านไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับบริเวณสถานพยาบาล
 • การจัดกลุ่มบริเวณสถานพยาบาลตามสัดส่วนการใช้งาน
 • รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า สำหรับบริเวณสถานพยาบาล
 • มาตรฐานการต่อลงดินสำหรับบริเวณสถานพยาบาล
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล

 • การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับจำแนกตามประเภท
 • การจัดเตรียมระบบเรียกพยาบาล
 • การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบไฟฟ้ากับมาตรฐาน JCI

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

 • มาตรฐานน่ารู้สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์
 • อุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์
 • เทคนิคการออกแบบ

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์จุไรรัตน์ มากบุญ

 • มาตรฐานระบบสุขาภิบาลที่ต้องรู้ของโรงพยาบาล
 • เทคนิคน่ารู้ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลในโรงพยาบาล

 

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share