2.Workshop ท่อน้ำ HVAC รุ่นที่7

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Workshop ท่อน้ำ HVAC รุ่นที่7

วันพุธ ที่ 21กุมภาพันธ์ 2561

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล( Mechanical EngineerEEC Engineering Network )

Design Workshop คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อน้ำ ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการออกแบบท่อน้ำประเภทต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวน และเลือกอุปกรณ์ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

  • ท่อน้ำประเภทต่าง ๆในระบบปรับอากาศ
  • การคำนวณหา Head ของเครื่องสูบน้ำ
  • การกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำผ่านกิจกรรม Workshop

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

  • ท่อน้ำในระบบปรับอากาศ
  • การหาขนาดท่อน้ำในระบบปรับอากาศ

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 

  • ท่อน้ำและอุปกรณ์ประกอบในระบบท่อน้ำ
  • การคำนวณ Head ของเครื่องสูบน้ำ / Workshop

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

  • การจัดวาง Main Equipment
  • การเลือกเครื่องสูบน้ำ / Workshop

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00

  • การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

เจ้าของโครงการ/ ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share